Blog 
Galdo-Fonte
RSS - Blog de Xosemanuel Galdo- Fonte

El autor

Blog Galdo-Fonte - Xosemanuel Galdo- Fonte

Xosemanuel Galdo- Fonte

puntadas, pespuntes e ganduxes

Sobre este blog de Sociedad

Roibén do Abrente


Archivo

 • 19
  Febrero
  2016

  Comenta

  Comparte

  Twitea

  Fene

  Lei do Solo, un desatino

  A recentemente aprobada Lei do Solo de Galicia, nace lastrada entre outros motivos pola falta de consenso e de aspectos de disfuncionalidade, que no  seu conxunto, xustifica a súa substitución  acorde a novas  pautas  de ordenación territorial.

  Lei do Solo, un desatino

  A mediados de Marzo  entrará en vigor a nova Lei do Solo de Galicia despois que a semana pasada o pleno do Parlamento prestase aprobación ao seu contido;  un novo marco lexislativo  que nace lastrado de orixe  por falta de consenso ao ser  referendado en exclusiva  polo PP co  rexeitamento de toda  a oposición política,  que  de antemán, xa alerta   que deixará sen efecto o seu contido suposto caso de alcanzar  nas próximas eleccións o goberno da Xunta.

  Un dos propósitos establecidos no novo texto legal é  a implantación   de planeamento xenuíno  no 73 % dos municipios que non dispoñen do mesmo, é dicir, facer agora o non logrado tras  trece anos de vixencia da lei anterior,  despois de comprometer    que os 314 municipios da comunidade dispoñerían de plan urbanístico nun prazo  que expirou  en xaneiro do 2006, incumprimento xeneralizado  que coa norma na man fai que os 276 concellos  sen plan ou que non adaptaron o seu contido á lexislación do 2002 estean fora da lei. Motivo mais que sobrado para tomar lección dos erros e  evitar  converter de novo en utopía  o seu cumprimento.

  Se así se fixese,  saberiamos que para a súa eficacia e permanencia no tempo,  a nova Lei do Solo habería de ser elaborada tras un debate serio e rigoroso que ademais de asegurar a pluralidade política contase coa participación  de asociacións, colectivos e restantes partes implícitas, e iso debese ser así  porque as leis para que o sexan deben de ser concibidas  en beneficio  da xente e non para vantaxe de quen as elabora.

  Por iso é polo que cos antecedentes de acompañamento resulta un despropósito afirmar que o recentemente aprobado texto lexislativo nace con vocación de futuro e de permanencia, cando o certo é que a súa fonte de inspiración orienta deducir xusto o contrario, pois lonxe de optar pola consecución dun modelo territorial  sustentable e cohesionado en vantaxe  do interese xeral, o contido  do  seu contexto, reflicte inequivocamente  a súa afinidade coas pautas  de liberalización  e desregulamento dos anos 90, sendo por iso que a súa  aplicación non pode reportar resultado distinto aos da súa propia xénese, é dicir, o  adecuado a unha   lei diverxente , obsoleta e insustentable.

  Sendo razoable  afirmar  por tanto, que os  cambios operados na lexislación do solo de Galicia, non son de ningún xeito  a ferramenta  adecuada  para abordar os retos  de futuro en materia  de planeamento  municipal,  desde o punto e hora  que o artificialismo lexislativo de referencia  impide establecer pautas efectivas sobre a ordenación do territorio, a dirección cara a onde debe ir e como debe facerse. Inconclusas   incógnitas que imposibilitan cumprir o anunciado obxectivo de dotar a todos o concello da comunidade da apropiada figura de planeamento.

  Impedimento ao que se ha de engadir  a   imposibilidade financeira  da Xunta  á hora de sufragar os 51 millóns de euros de axudas   aos municipios para a redacción dos seus plans de ordenación, obrigación que toma formato de «compromiso virtual» a xulgar pola morosidade  que arrastra actualmente o goberno da comunidade, quen  contra o optimismo das súas previsións   leva dous anos sen conceder un só euro de axudas aos concellos para redactar os seus plans xenuínos o que dificilmente pode facer crible  o cumprimento  das estipulacións establecidas para o efecto  no novo marco  normativo.

  Por iso, agora  cando a escaseza  de recursos municipais orixinados pola mínguaa  dos seus ingresos fiscais,  das transferencias do Estado e Comunidade Autónoma ou das restricións impostas pola Lei de estabilidade orzamentaria constrinxen  as posibilidades de déficit e endebedamento, cando  o urbanismo entre outras funcións  debese  ser  utilizado como fonte de financiamento institucional; xorde o inconveniente que  para  a súa plena efectividade é condición esencial  dispoñer dun marco lexislativo adecuado á situación e aos tempos, de tal modo,  que polas súas condicións e características  facilite   o establecemento  dun modelo urbano coherente. Extremo que de ningún xeito  pódese acadar coas limitacións e inconvenientes que  impón  a aplicación  da recentemente aprobada  Lei do Solo.

  Lei do Solo, un desatino

  Instrumento que debendo ser imprescindible para poñer orde no planeamento urbanístico local, por disparidade de contidos e absoluta carencia de consenso, lonxe de resultar sustancial para harmonizar  a ordenación territorial do ámbito municipal  e propiciar o seu crecemento económico  resulta ser o maior dos obstáculos para a consecución de tal finalidade, e todo, pola súa total ausencia de racionalidade e o protagonismo outorgado no seu implícito á liberalización do solo acorde ao formato empregado nos mellores tempos de Aznar.

  En suma, arbitrarios aspectos que no seu conxunto subtráenlle toda eficacia ao tempo de xustificar a súa suspensión  por desprotección territorial; unha situación que demanda reconducción  para así facilitar  a ordenación urbanística que precisan  tanto as  entidades locais  como  o conxunto deste país.

   

  Denunciar
  Compartir en Twitter
  Compartir en Facebook